Dotácie

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií

# Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

ÚČELOM DOTÁCIE JE

Podpora kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti obnovy fasád, plotov, brán a predzáhradiek domov v kontakte s ulicou s dôrazom na kvalitu.

Podporené oblasti:

 • Obnova fasád bytových domov
 • Obnova predzáhradiek
 • Obnova plotov a brán obytných domov
 • Odstránenie grafitov

AKO POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém weinwurm.egrant.sk kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie je potrebného posielať v papierovej verzii ani ho posielať poštou.

Za podanú žiadosť sa považuje žiadosť podaná cez elektronický systém.

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

 • Výzva je otvorená do 30.9.2022, žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE A AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

 • Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 47 800 Eur.
 • Maximálna výška dotácie je 3 000 Eur.
 • V rámci výzvy je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa na jednu žiadosť v minimálnej výške 10%;

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
b. nemá záznam v registri trestov, alebo ktorého štatutárny zástupca nemá záznam v registri trestov,
c. neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
d. riadne a úplne vyplnil písomnú žiadosť o dotáciu podľa § 8 tohto nariadenia,
e. nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
f. nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

PODMIENKY VÝZVY

Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 • súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt alebo ochranné pásmo chráneného objektu,

Žiadateľ nepredkladá povinné prílohy v listinnej podobe. Všetky povinné prílohu je potrebné zaslať cez elektronický systém.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.1.2021 do 31.06.2022 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na rekonštrukciu (výdavky klasifikované ako 021 Stavba)1
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1)
 • výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • výdavky, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhradu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 • splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
 • obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie,
 • výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné odvody do fondov,
 • bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
 • poistenie osôb a majetku,
 • výdavky na verejné obstarávanie,
 • suveníry,
 • diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, víza,
 • účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,
 • sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, vyhliadkové lety, plavby, promotion,
 • režijné výdavky – vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetové stránky,
 • nákup známok, kolkov,
 • obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí z realizáciou projektu resp. je efektívnejšie si takýto majetok prenajať napr.: stoličky, slnečníky,

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ A PROCES POSUDZOVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosti, ktoré splnia predpísané formálne náležitosti budú postúpené hodnotiacej komisii, ktorá žiadosť ohodnotí, schváli/neschváli a určí výšku pridelených finančných prostriedkov. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
Na čo sa bude prihliadať pri hodnotení:

 • kvalita prevedenia stavebných prác
 • kvalita použitých materiálov
 • spôsob priebehu rekonštrukcie

DÔVODY VYRADENIA ŽIADOSTI

 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme;
 • žiadateľ ani po výzvy na doplnenie informácie nevyhnutné pre jej posúdenie, neposkytol nevyhnutné informácie. Lehota na predloženie nevyhnutných informácií vo výzve na doplnenie je 10 pracovných dní.
 • žiadateľ ani po výzve na doplnenie nedoložil povinné prílohy k žiadosti podľa typu žiadateľa. Lehota na predloženie povinné vo výzve na doplnenie je 10 pracovných dní.

PODPIS ZMLUVY A POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po splnení podmienok, Fond architekta Weinwurma n.f. podpíše so žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia zmluvu o poskytnutí dotácie a zašle finančné prostriedky na účet uvedený na zmluve. V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 30 dní od oznámenia o schválení dotácie nedoručí zmluvu v tlačenej podobe na adresu sídla Fond architekta Weinwurma n.f., žiadateľovi zaniká nárok na schválenú dotáciu.

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných projektov je potrebné predložiť do 60 dní od realizácie projektu. Oprávnenými nákladmi sú tie, ktoré vznikli a boli uhradené v období od. 1.1.2022 do 31.12.2022.
Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a Fondom architekta Weinwurma n.f.

SPÔSOB PROPAGÁCIE

 • na sociálnych sieťach žiadateľa,
 • na web stránke žiadateľa,
 • vo všetkých printových materiáloch pojednávajúcich o podporenom projekte,  uvedením Fond architekta Weinwurma n.f. ako partnera projektu vo všetkých mediálnych výstupoch, v prípade TV a Rádio na konci spotu;  umiestnením loga Fond architekta Weinwurma n.f. na finančne podporovanom predmete alebo nosiči.

Pri každom spôsobe propagácie je potrebné uviesť text: „Tento projekt finančne podporil Fond architekta Weinwurma n.f.“ a logo Fond architekta Weinwurma n.f..

Logo Fond architekta Weinwurma n.f. si môžete stiahnuť tu: Logo Weinwurm.

Úspešný žiadateľ, v závislosti od charakteru projektu, zrealizuje propagáciu finančnej podpory Fond architekta Weinwurma n.f. informovaním verejnosti, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Kontakt pre poskytovanie informácií k výzve:

Mgr. Kristína Pelcrová
telefonicky: 02/59246 210
emailom: kristina.pelcrova@weinwurm.sk


# Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

ÚČELOM DOTÁCIE JE

Podpora kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo forme odstránenie grafitov na území Starého Mesta.

AKO POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém weinwurm.egrant.sk kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie je potrebného posielať v papierovej verzii ani ho posielať poštou.

Za podanú žiadosť sa považuje žiadosť podaná cez elektronický systém.

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

Výzva je otvorená do 30. 9. 2022, žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
b. nemá záznam v registri trestov, alebo ktorého štatutárny zástupca nemá záznam v registri trestov,
c. neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
d. riadne a úplne vyplnil písomnú žiadosť o dotáciu podľa § 8 tohto nariadenia,
e. nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
f. nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

PODMIENKY VÝZVY

Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 • súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt alebo ochranné pásmo chráneného objektu, (ak relevantné)
 • fotografiu súčasného stavu

Žiadateľ nepredkladá povinné prílohy v listinnej podobe. Všetky povinné prílohu je potrebné zaslať cez elektronický systém.

Kontakt pre poskytovanie informácií k výzve:

Mgr. Kristína Pelcrová
telefonicky: 02/59246 210
emailom: kristina.pelcrova@weinwurm.sk


# Ukončené výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

ÚČELOM DOTÁCIE JE

Podpora kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti obnovy fasád, plotov, brán a predzáhradiek domov v kontakte s ulicou s dôrazom na kvalitu.

Podporené oblasti: 

 • Obnova fasád bytových domov
 • Obnova predzáhradiek 
 • Obnova plotov a brán obytných domov
 • Odstránenie grafitov 

AKO POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém weinwurm.egrant.sk kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie je potrebného posielať v papierovej verzii ani ho posielať poštou.

Za podanú žiadosť sa považuje žiadosť podaná cez elektronický systém.

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

 • Výzva je otvorená do 30.9.2021, žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE A AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

 • Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 31 0000 Eur.
 • Maximálna výška dotácie je 3 000 Eur.
 • V rámci výzvy je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa na jednu žiadosť v minimálnej výške 10%;

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov,
b. nemá záznam v registri trestov, alebo ktorého štatutárny zástupca nemá záznam v registri trestov,
c. neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
d. riadne a úplne vyplnil písomnú žiadosť o dotáciu podľa § 8 tohto nariadenia,
e. nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
f. nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

PODMIENKY VÝZVY

Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 • súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt alebo ochranné pásmo chráneného objektu,

Žiadateľ nepredkladá povinné prílohy v listinnej podobe. Všetky povinné prílohu je potrebné zaslať cez elektronický systém.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.1.2021 do 31.06.2022 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na rekonštrukciu (výdavky klasifikované ako 021 Stavba)1
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1)
 • výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

 • výdavky, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhradu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 • splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
 • obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie,
 • výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné odvody do fondov,
 • bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
 • poistenie osôb a majetku,
 • výdavky na verejné obstarávanie,
 • suveníry,
 • diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, víza,
 • účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,
 • sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, vyhliadkové lety, plavby, promotion,
 • režijné výdavky – vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetové stránky,
 • nákup známok, kolkov,
 • obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí z realizáciou projektu resp. je efektívnejšie si takýto majetok prenajať napr.: stoličky, slnečníky,

1 OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

AKÉ SÚ KRITÉRIÁ A PROCES POSUDZOVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosti, ktoré splnia predpísané formálne náležitosti budú postúpené hodnotiacej komisii, ktorá žiadosť ohodnotí, schváli/neschváli a určí výšku pridelených finančných prostriedkov. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Na čo sa bude prihliadať pri hodnotení:

 • kvalita prevedenia stavebných prác
 • kvalita použitých materiálov
 • spôsob priebehu rekonštrukcie

DÔVODY VYRADENIA ŽIADOSTI

 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme;
 • žiadateľ ani po výzvy na doplnenie informácie nevyhnutné pre jej posúdenie, neposkytol nevyhnutné informácie. Lehota na predloženie nevyhnutných informácií vo výzve na doplnenie je 10 pracovných dní.
 • žiadateľ ani po výzve na doplnenie nedoložil povinné prílohy k žiadosti podľa typu žiadateľa. Lehota na predloženie povinné vo výzve na doplnenie je 10 pracovných dní.

PODPIS ZMLUVY A POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Po splnení podmienok, Fond architekta Weinwurma n.f. podpíše so žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia zmluvu o poskytnutí dotácie a zašle finančné prostriedky na účet uvedený na zmluve. V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 30 dní od oznámenia o schválení dotácie nedoručí zmluvu v tlačenej podobe na adresu sídla Fond architekta Weinwurma n.f., žiadateľovi zaniká nárok na schválenú dotáciu.

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných projektov je potrebné predložiť do 60 dní od realizácie projektu. Oprávnenými nákladmi sú tie, ktoré vznikli a boli uhradené v období od. 1.1.2021 do 31. 06.2022.
Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a Fondom architekta Weinwurma n.f.

SPÔSOB PROPAGÁCIE

Úspešný žiadateľ, v závislosti od charakteru projektu, zrealizuje propagáciu finančnej podpory Fond architekta Weinwurma n.f. informovaním verejnosti, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • na sociálnych sieťach žiadateľa,
 • na web stránke žiadateľa,
 • vo všetkých printových materiáloch pojednávajúcich o podporenom projekte,  uvedením Fond architekta Weinwurma n.f. ako partnera projektu vo všetkých mediálnych výstupoch, v prípade TV a Rádio na konci spotu;  umiestnením loga Fond architekta Weinwurma n.f. na finančne podporovanom predmete alebo nosiči.

Pri každom spôsobe propagácie je potrebné uviesť text: „Tento projekt finančne podporil Fond architekta Weinwurma n.f.“ a logo Fond architekta Weinwurma n.f..

Logo Fond architekta Weinwurma n.f. si môžete stiahnuť tu: Logo Weinwurm.

Kontakt pre poskytovanie informácií k výzve:

Mgr. Kristína Pelcrová
telefonicky: 02/59246 210
emailom: kristina.pelcrova@weinwurm.sk

Vianočná výzva

Fond architekta Weinwurma vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií , ktorej účelom je: Vianočná výzdoba na pešej zóne v historickom centre Starého Mesta.

Príklad podporených aktivít: 

 • vianočná výzdoba (svetielka v bielej farbe, prípadne v červenej a zelenej, a iná výzdoba z prírodného materiálu)

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ : do 31.12.2020 žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 15 000 Eur.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE : 50 Eur pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 0 %

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU : právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má prevádzku na pešej zóne v historickej centre Starého Mesta.

PODMIENKY VÝZVY : Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo, k nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti,

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY :

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.12.2020 do 31.12.2020 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu)

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie.

Výzva na podporu kvality architektúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Fond architekta Weinwurma vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií , ktorej účelom je: Podpora kvality architektúry v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti obnovy fasád domov v súkromnom vlastníctve obyvateľov z dôrazom na kvalitu.

Príklad podporených aktivít: 

 • maľovanie fasád
 • odstránenie grafitov 
 • rekonštrukcia, obnova plotov
 • rekonštrukcia výmena klučiek a brán 
 • úprava predzáhradok
 • a mnoho íné 

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ : do 30.9.2020 žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 31 000 Eur.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE : 3000 Eur pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa je min 10 %

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU : právnická osoba alebo fyzická osoba,

PODMIENKY VÝZVY : Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 • súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt alebo ochranné pásmo chráneného objektu.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY :

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na rekonštrukciu (021 Stavba )
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí1)
 • výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie.

Výzva na podporu mestskej kultúry pre návštevníkov a obyvateľov územia Starého Mesta

Fond architekta Weinwurma vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií , ktorej účelom je: Podpora mestskej kultúry pre návštevníkov a obyvateľov územia Starého Mesta

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ : do 30.9.2020 žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 14 000 Eur.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE : 3000 Eur pričom spolufinancovanie nie je povinné.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU : právnická osoba alebo fyzická osoba,

PODMIENKY VÝZVY : Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
 • súhlasné stanovisko príslušného úradu, k realizácii akcií na zvolenom mieste (ak relevantné).

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY :

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí1)
 • výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie.

Výzva na podporu poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Fond architekta Weinwurma vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií , ktorej účelom je: Podpora poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ : do 30.9.2020 žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie určenej na túto výzvu. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 26 000 Eur.

AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE : nie je určené, spolufinancovanie nie je povinné.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU : právnická osoba alebo fyzická osoba,

PODMIENKY VÝZVY : Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:

 • kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY :

 • výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia vzniknúť v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
 • výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí1)
 • výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
 • výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)
 • výdavky na spotrebu materiálu (502 – Spotreba energie1)
 • kompenzácia nákladov na sociálne služby poskytované v súlade zo zákonom č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie.


AKO POŽIADAŤ O DOTÁCIU

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém weinwurm.egrant.sk kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár.(Stručný návod je priamo na stránka). Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie je potrebné ho posielať v papierovej verzii ani ho posielať poštou.

Za podanú žiadosť sa považuje žiadosť podaná cez elektronický systém:

Elektronický systém na správu žiadostí o dotácie z Fondu architekta Weinwurma n.f.
https://weinwurm.egrant.sk/

PROPAGÁCIA


Za účelom propagácie v zmysle smernice si môžete stiahnuť logo z nasledovného odkazu: Logo Weinwurm.


ZOZNAM ŽIADOSTÍ

KategóriaNázov predkladateľaNázov projektu Požadovaná sumaSchválená sumaStav
KultúraBiela noc, o.z.Biela noc Bratislava 202030003000SCHVÁLENÁ
KultúraTangovidaBratislava Tango Festival30001000SCHVÁLENÁ
KultúraPRAKTIKÁBELPremiéra inscenácie Pilátovo krédo v divadle Ticho a spol.2500Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Kultúraliterarnyklub.sk - občianske združenieliterarnyklub.sk v Starom Meste3000Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraSpozaVozaVesmíro30002000SCHVÁLENÁ
KultúraSpoločnosť Franza SchubertaHummel Fest 202030001000SCHVÁLENÁ
KultúraSpoločnosť Theodora LotzaBratislava Mozart Festival 20203000Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraRobota - Centrum pre pokročilé štúdiáHome office: rovnováha medzi prácou a prácou / Home office: the work-work balance1000Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraKlub Luna Senior Friendly, o.z.Medzigeneračná fotografická súťaž Krásne Spolu - 5. ročník1550Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraMedzinárodné kresťanské veľvyslanectvo JeruzalemČítanie mien obetí holokaustu1700500SCHVÁLENÁ
KultúraVysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakultaFestival študentských filmov Áčko 2020 - 24. ročník15001500SCHVÁLENÁ
KultúraDreamdancers o.z.4 elementy29502000SCHVÁLENÁ
KultúraSpoločenstvo Ladislava Hanusa, o.z.Bratislavské Hanusove Dni 202030001000SCHVÁLENÁ
KultúraMgr.art Ľubomír MikleKUVYT30002000SCHVÁLENÁ
KultúraPríchod GodotaBYTIE 2 (reprízy a diskusie)1600Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraHeidi ŠinkováSladký život2230Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraSlovenský klub, z.s.Večer s legendami.1140Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
KultúraPríchod Godota(Ne)záujem o súčasné umenie2870Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Sociálne veciobčianske združenie STOPA Slovenskoprevencia bezdomovectva v uliciach Starého mesta32601571SCHVÁLENÁ
Sociálne veciSIMEON CENTRUMPomôžme mobilnému hospicu, ktorý je určený pre pomoc zomierajúcim pacientom a ich rodinám v domácom prostredí, aby ľudia nemuseli zomierať v studených a neosobných nemocniciach, osamote, bojujúc do posledného dychu o každú ďalšiu minútu života bez ohľadu 3000Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
Sociálne veciSeniorcentrum Staré MestoPodpora sociálnych služieb v Seniorcentre Staré Mesto2442924429SCHVÁLENÁ
Sociálne veciObčianske združenie OdyseusNevyhnutná podpora sociálnych služieb počas pandémie2500Nepodporená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
BudovySpoločenstvo vlastníkov bytov Krátka 1Rekonstrukcia oplotenia bytovy dom Kratka 130001500SCHVÁLENÁ
BudovyEnright Development s.r.o.Výsadba predzáhradiek bytového domu na Godrovej 220002000SCHVÁLENÁ
BudovyVlastníci bytov a nebytových priestorov BD Podjavorinskej 13Obnova vstupného portálu a dverí bytového domu30003000SCHVÁLENÁ
BudovyMgr. art. Ľubomír Bukový, HALE - COREJalta - obnova vchodových častí (Gorkého 15)29402940SCHVÁLENÁ
BudovyRímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecézaRudnay 33000NA HODNOTENÍ
BudovySpoločenstvo GAJOBYTProjekt obnovy fasády domu, brány a oplotenia predzáhradiek.3000NA HODNOTENÍ
BudovySpoločenstvo vlastníkov bytov Krátka 1Rekonstrukcia oplotenia bytovy dom Kratka 130003000SCHVÁLENÁ
BudovyEnright Development s.r.o.Výsadba predzáhradiek bytového domu na Godrovej 220002000SCHVÁLENÁ
BudovyVlastníci bytov a nebytových priestorov BD Podjavorinskej 13Obnova vstupného portálu a dverí bytového domu30003000SCHVÁLENÁ
BudovyMgr. art. Ľubomír Bukový, HALE - COREJalta - obnova vchodových častí (Gorkého 15)29402940SCHVÁLENÁ
BudovySusedia na dvoreRevitalizácia komunitnej záhrady30003000SCHVÁLENÁ
BudovyRímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecézaRudnay 330003000SCHVÁLENÁ
BudovySpoločenstvo GAJOBYTProjekt obnovy fasády domu, brány a oplotenia predzáhradiek.30003000SCHVÁLENÁ
BudovyFINEP Premiére s.r.o.Umělecké stvárnění stěny při MŠ Beskydská30003000ZAMIETNUTÁ
BudovyLenka Michálik HolešováRekonštrukcia vstupnej brány do bytového domu20000,00ZAMIETNUTÁ
BudovyPAPA - Spoločenstvo vlastníkov bytovRekonštrukcia plotu Palisády 25, Bratislava54393000SCHVÁLENÁ
BudovyObnovme vežu na KalváriiObnova veže na Kalvárii30003000SCHVÁLENÁ
BudovyMUDr. Anna HuttováDom Nedbalova 11, obnova vstupnej brány30003000SCHVÁLENÁ
BudovyObčianske združenie ZámočekObnova vstupného portálu Materskej školy Kuzmányho30003000SCHVÁLENÁ
BudovyDvor za RozhlasomZelená a kvitnúca Škovránčia ulica3000700SCHVÁLENÁ
BudovyŽidovská náboženská obec v BratislaveSanácia plotu obytného domu Weinwurm - Svoradová 530003000SCHVÁLENÁ
BudovyBELOŽIL - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovOprava havarijného stavu fasády na nadstavbe ateliérového typu30000,00ZAMIETNUTÁ