Fond architekta Weinwurma n.f.

Zriaďovateľ fondu, mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadila tento neinvestičný fond za účelom podpory a rozvoja kvality verejného priestoru na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Účel neinvestičného fondu:

 1. Rozvoj umeleckých a umenovedných aktivít.
 2. Rozvoj a zveľaďovanie verejného priestoru a urbanizovaného územia.
 3. Rozvíjanie, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt.
 4. Rozvoj vedecko-technických hodnôt, podpora vedecko-výskumných a inovačných aktivít.
 5. Rozvoj kultúrno-spoločenských a športových aktivít.
 6. Rozvoj sociálnych služieb.
 7. Prezentácia, propagácia a publicita umenia, kultúrnych a spoločenských tradičných a súčasných hodnôt.
 8. Školiaca a vzdelávacia činnosť.
 9. Podporovanie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce a zamestnanosti.
 10. Podporovanie podnikateľských a iných aktivít zlepšujúcich kvalitu života a ochranu životného prostredia.

Predseda správnej rady:

 • Ing. arch. Zuzana Aufrichtová

Správca fondu:

 • Ing. Lucia Lanáková

Správna rada:

 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 • Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.

Dozorná rada:

 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • PaeDr. Barbora Oráčová, PhD
 • Ing. Matej Vagač

Transparentný účet

Fond architekta Weinwurma má založený transparentný účet, pre všetkých, ktorí chcú prispieť na rozvoj kvality verejného priestoru na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Číslo účtu: SK35 0900 0000 0051 7280 4315

Významnými donormi Fondu architekta Weinwurma sú: Nadácia Penta, J & T REAL ESTATE, a.s., BPS PARK a.s.. Za ich podporu im patrí veľká vďaka. Vďaka ich prostriedkom sme dokázali podporiť projekty na rozvoj kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, podporili sme aktivity v oblasti kultúry, ktorá kvôli pandemickej situácii tento rok utrpela najviac a ďalšia podpora smerovala na sociálne služby.

VÝROČNÁ SPRÁVA